• image
 • Rozstrzygnięcie konkursu
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

 Pedagogika wieku dziecięcego

III edycja

Opis studiów

Pedagogika wieku dziecięcego to studia kwalifikacyjne przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcieliby realizować swe zawodowe cele w przedszkolu lub kształceniu zintegrowanym w szkole podstawowej. Pedagogika wieku dziecięcego zapewnia przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne do pracy z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3. Program studiów zapewnia uzyskanie określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli efektów kształcenia i jest całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Cel studiów 

Uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej na I poziomie edukacyjnym (przedszkole i kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej).

Adresaci studiów

Adresatem studiów Pedagogika wieku dziecięcego jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych jak również dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskane certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela na I etapie edukacyjnym.

Wymagania stawiane kandydatom na studia

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


Program studiów

Studia składają się z trzech modułów:

I Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne

 • Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego, psychologii wychowawczej. Daje umiejętności pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w tym zarówno z dziećmi trudnymi jak i wybitnie uzdolnionymi.
 • Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tymw zakresie problematyki etycznej.

II Przygotowanie dydaktyczne

 • Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, oraz szczegółowej w powiazaniu z metodyką wychowania i kształcenia przedszkolnego, nauczania bloków przedmiotowych i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych.

III przedmioty uzupełniające

 • Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie organizacji i podstaw prawnych systemu oświaty, podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Zapewnia umiejętności w zakresie emisji i higieny głosu oraz wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia spełniają wymagania określone przez MNiSW w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Spełniają też podstawę programową dla wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


Organizacja studiów

 • trzy semestry
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
 • ilość godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium/projekt)
 • Ukończenie studiów wymaga odbycia 150 h praktyk nauczycielskich
 • Przyjęcie na studia wymaga: złożenia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie wyższe, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Kierownik studiów: dr Adam Gogacz

Miejsce składania dokumentów

Społeczna Akademia Nauk, 90-519 Łódź, ul Gdańska 121

tel. 42 664 22 50, fax 42 664 22 53

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz formularz rekrutacyjny